Firma Kozienicka Gospodarka Komunalna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki i jedynym Wspólnikiem jest Gmina Kozienice. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000315640, Kapitał zakładowy spółki: 117.161.500,00zł.
Spółka działa na podstawie przepisów Aktu Założycielskiego Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., tekst jednolity Repertorium A nr 3049/2017, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.